Colonist Lobby

5-6 / 7-8 người chơi

1. Giai đoạn xây dựng đặc biệt

Catan Colonist Special build phase flag Nhấp vào nút cờ đỏ để truy cập Giai đoạn xây dựng đặc biệt sau mỗi lượt chơi thông thường của người chơi khác.

Bạn có thể ✅

Xây dựng đường, khu định cư, thành phố hoặc mua Thẻ phát triển

Bạn không thể ❌

1. Thực hiện giao dịch
2. Sử dụng Thẻ phát triển
3. Giành chiến thắng trong Giai đoạn xây dựng đặc biệt. Bạn phải đợi cho đến khi đến lượt mình lần nữa

2. Tài nguyên bổ sung

5-6 người chơi

Catan Colonist lumber resource tile Tổng số gạch 30 (bản đồ mở rộng)
Catan Lumber Resource Card Tổng số mỗi thẻ tài nguyên 24
Catan Buy Development Card Tổng số Thẻ Phát triển 34
Catan Knight Development Card Catan Victory Point Development Card Catan Year of Plenty development card Catan Road Building Development Card Catan monopoly development card
20 5 3 3 3

7-8 người chơi

Catan Colonist lumber resource tile Tổng số gạch 37 (bản đồ mở rộng)
Catan Lumber Resource Card Tổng số mỗi thẻ tài nguyên 29
Catan Buy Development Card Tổng số Thẻ Phát triển 43
Catan Knight Development Card Catan Victory Point Development Card Catan Year of Plenty development card Catan Road Building Development Card Catan monopoly development card
26 5 4 4 4

3. Người chơi Thành phố & Hiệp sĩ 5-6

Catan Cities and knights level 1 knight active icon Tham khảo Quy tắc Thành phố & Hiệp sĩ để biết cách chơi trong giai đoạn xây dựng, cũng có những hành động có thể thực hiện đối với Hiệp sĩ.

Bạn có thể ✅

Mua Hiệp sĩ
Kích hoạt Hiệp sĩ
Nâng cấp Hiệp sĩ

Bạn không thể ❌

Dịch chuyển Hiệp sĩ của đối thủ
Sử dụng Cướp

4. Câu hỏi thường gặp

● Tôi có thể chơi Thẻ Phát triển mà tôi đã mua trong Giai đoạn Xây dựng Đặc biệt, ngay trước lượt chơi thông thường của mình không?

Có, bạn được phép chơi Thẻ phát triển đó trong lượt của mình. Giai đoạn xây dựng đặc biệt ngay trước lượt của bạn không phải là một phần của lượt thông thường.

● Tôi có thể thực hiện hành động Hiệp sĩ với Hiệp sĩ mà tôi đã kích hoạt trong Giai đoạn xây dựng đặc biệt ngay trước lượt của mình không?

Có, bạn được phép sử dụng Hiệp sĩ đó ở lượt đó. Giai đoạn xây dựng đặc biệt ngay trước lượt của bạn không phải là một phần của lượt thông thường.